Rideklubben Birkens vedtægter

Hent vedtægter som pdf fil her

§ 1
Foreningens navn er ”Rideklubben Birken”. Foreningen har hjemsted i Viborg Kommune.

§ 2.
Det er foreningen Rideklubben Birkens formål, at tilbyde ride interesserede mulighed for at dyrke denne aktivitet samt med udgangspunkt i udøvelsen af sporten, herunder oplæring i hestens brug og pleje, at medvirke til udvikling af medlemmernes evne og lyst til at engagere sig og tage medansvar i foreningen og i det lokale samfund.

§ 3
Rideklubben er medlem af Dansk Rideforbund under Dansk Idræts Forbund, hvorfor klubben og hvert enkelt medlem er forpligtet til at rette sig efter de to nævnte forbunds love, reglementer og bestemmelser, herunder de af de pågældende forbunds fastsatte voldgiftsbestemmelser.

§ 4
I foreningen kan alle med interesse for hestesport optages ved henvendelse til bestyrelsen, idet der vedrørende indmeldelse sondres mellem aktivt og passivt medlemskab.
Børn og unge optages som juniorer, og overgår automatisk til seniormedlemskab i det år de fylder 18 år.
Medlemskabet er gældende fra den dato skriftlig anmodning herom modtages af bestyrelsen. Optagelse af umyndige kræver samtykke fra forældre eller værge.
Kontingent for medlemskab af Rideklubben Birken opkræves 4 gange årligt.
Udmeldelse skal ske skriftligt til klubbens kasserer med mindst 1 måneds varsel til den 31/3, 30/6, 30/9 eller 31/12.
For aktive medlemmer, der ikke modtager undervisning, opkræves medlemskontingent halvårligt forud, og er forfalden til betaling 1. april og 1. oktober.
For passive medlemmer opkræves medlemskontingent forud, en gang årligt, og er forfalden til betaling 1. april.
Stemmeret på foreningens generalforsamling kan kun udøves af betalende medlemmer med gyldig kvittering for betalt medlemskontingent. Der kan kun afgives én stemme pr. betalende medlem.
Medlemmer der er fyldt 15 år har stemmeret på generalforsamlingen. Forældre og værger kan på generalforsamlingen afgive stemme for medlemmet under 15 år, ligesom forældre og værger er valgbare til foreningens bestyrelse på medlemmet under 15 års vegne.

§ 5
Foreningen ledes af en bestyrelse på min. 5 medlemmer der vælges for 2 år ad gangen, samt 1 juniormedlem der er fyldt 15 år, der vælges på forenings ordinære generalforsamling.
Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand, kasserer og sekretær.

Bestyrelsen træffer de beslutninger, der er nødvendig for foreningens drift.
Foreningen forpligtes ved underskrift af to bestyrelsesmedlemmer, hvoraf den ene skal være formanden eller næstformanden.
Ved køb, pantsætning eller salg af fast ejendom, kræves dog underskrift af den samlede bestyrelse.
I tilfælde af vakance kan bestyrelsen supplere sig selv indtil næste generalforsamling.
Stemmeret i bestyrelsen udøves af samtlige medlemmer. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende.
På foreningens ordinære generalforsamling vælges derudover bilags kontrollører og 2 suppleanter for en 2-årig periode. Genvalg kan finde sted.

§ 5a
Foreningen hæfter kun for sine forpligtelser med den af foreningen til enhver tid tilhørende formue.
Den påhviler ikke foreningens medlemmer eller bestyrelse nogen personlig hæftelse.

§ 6
Udmeldelse af foreningen kan kun finde sted til en 1. januar med virkning fra efterfølgende 1. april.

§ 7a
Bestyrelsen kan meddele karantæne af nærmere fastsat omfang, dog max. 2 måneder, til et medlem, der gør sig skyldig i usportslig optræden, eller på anden måde opfører sig til skade for klubben. For at denne beslutning skal være
gyldig kræves at mere end halvdelen af samtlige bestyrelsesmedlemmer stemmer for karantænen.
Medlemmet skal have adgang til at udtale sig overfor bestyrelsen, inden afstemningen finder sted.
Denne afgørelse kan indbringes for distriktets forretningsudvalg inden 8 dage. Forretningsudvalgets afgørelse er inappellabel. Et evt. forretningsudvalgsmedlem fra den pågældende klub er inhabil.

§ 7b
I særlige tilfælde kan bestyrelsen indstille til generalforsamlingen, at et medlem udelukkes fra klubben i et nærmere angivet tidsrum over 2 måneder. På generalforsamlingen afgøres sagen ved skriftlig afstemning, og for vedtagelse kræves et flertal på 2/3 af de afgivne stemmer (blanke stemmer tæller som afgivne).
Medlemmet har krav på at være til stede og forsvare sig.
Generalforsamlingens bestemmelse om udelukkelse kan af medlemmet indbringes for Dansk Ride Forbunds Amatør- og Ordensudvalg inden 4 uger.

§ 7c
I det af §7b omhandlede tilfælde kan generalforsamlingen ligeledes ved skriftlig afstemning og et flertal på 2/3 af de afgivne stemmer, afgøre, at sagen via hovedbestyrelsen indbringes for Dansk Ride Forbunds Amatør- og Ordensudvalg til afgørelse af, om der tillige skal ske udelukkelse af andre rideklubber eller evt. indstilles til Dansk Idræts-forbund, at vedkommende udelukkes fra andre specialforbund under Dansk Idrætsforbund (eksklusion).
§ 8
Ordinær generalforsamling skal afholdes hvert år i februar/marts måned. Indvarsling skal ske med 14 dages varsel ved opslag på undervisningsstedet samt på Rideklubbens hjemmeside.

DAGSORDEN:

  1. Valg af dirigent
  2. Valg af stemmetællere
  3. Formandens beretning
  4. Regnskab
  5. Indkomne forslag
  6. Valg af bestyrelse
  7. Valg af ungdomsrepræsentant
  8. Valg af bilagskontrollanter
  9. Eventuelt

Eventuelle forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal skriftligt meddeles bestyrelsen senest 8 dage før generalforsamlingen.

§ 9
Generalforsamlingen har den højeste myndighed indenfor foreningen.
Beslutninger vedtages ved simpelt flertal ved håndsoprækning.
Til vedtægtsændring kræves 2/3 af de afgivne stemmer for forslaget.
Skriftlig afstemning foretages, såfremt et enkelt medlem kræver det.

§ 10
Opløsning af foreningen kan alene ske, såfremt 2/3 af fremmødte medlemmer efter lovlig indvarsling ved to på hinanden følgende generalforsamlinger stemmer herfor.
Eventuelle aktiver skal tilfalde ridesports lignende aktiviteter.

§ 11
Regnskabsåret løber fra 1. januar til 31. december og regnskab forelægges den ordinære generalforsamling til godkendelse.

§ 12
Der er på bestyrelsesmøder adgang for 2 repræsentanter valgt blandt aktive medlemmer.

§ 13
Kontingent til foreningen og betaling for undervisning fastsættes af bestyrelsen.
Der betales forud til den 1. i hver måned, uanset om man følger undervisningen eller ej.
Udmeldelse skal ske skriftligt til klubbens kasserer med mindst 1 måneds varsel til den 31/3, 30/6, 30/9 eller 31/12.

§ 14
Ekstraordinær generalforsamling indkaldes af bestyrelsen, når denne anser det for nødvendigt, eller når mindst 15% af de stemmeberettigede medlemmer indgiver skriftlig begæring herom med angivelse af dagsorden.
I sidste tilfælde skal den ekstraordinære generalforsamling finde sted senest 3 uger efter begæringens modtagelse.
Indvarsling til ekstraordinær generalforsamling skal ske med 14 dages varsel med opslag på undervisningsstedet samt på Rideklubbens hjemmeside.
Således vedtaget på generalforsamlingen torsdag d. 13. maj 2004.

Tillæg til vedtægter.

§ 15
”Tegningsberettiget for Rideklubben Birken er den til enhver tid værende formand og kasserer i forening.”

Således vedtaget på generalforsamlingen torsdag d. 12. maj 2005.
Dirigent – Sonja Van Willigen

Således vedtaget på generalforsamlingen torsdag d. 4. maj 2006
Dirigent – Poul Johansen

Således vedtaget på generalforsamlingen onsdag den 21. oktober 2009.
Dirigent – Poul Johansen

Således vedtaget på generalforsamlingen torsdag d. 6. november 2015.
Dirigent – Claus Simoni